بازی آنلاین دهات مافیا

سناریو مذاکره (شبکه سلامت )

سناریو مذاکره مافیا

توصیحات اولیه : این سناریو جز اولین و ساده ترین و رایج ترین سناریو های مافیاست .

این سناریو و ترکیب بازی متشکل شده از دو گروه مافیا و شهروند (3مافیا و 7 شهروند ). شهروندان در طی بازی بازی باید با توجه به استدلال های موجود همدیگر را بشناسند و مافیاهای بازی را در روز با رای گیری بیرون بندازند . مافیاها نیز ماموریت دارند تا شهروندان را از بازی حذف کنند . مافیاها در شب میتوانند شهروندان را شات کنند و در فاز روز با حیله خود آنها را بیرون کنند .

نقش ها :

تیم شهروند

شهروند ساده : در این سناریو دو شهروند وجود دارد که در طی شب قابلیتی ندارد و فقط در فاز روز می توانند با شناسایی مافیا و شرکت در رای گیری به شهر خود کمک کنند .

زره پوش : شهروندی است که دارای زرهی است که او را حملات و تیر مافیا در شب در امان نگه میدارد و درتنها صورت اعدام زرهش میشکند و از ان پس دیگر از شات شب مافیا مصون نخواهد بود .

پزشک : پزشک بازی بعد از شلیک مافیا در سه شب اول می تواند دو نفر را نجات دهد و در شب های بعدی فقط یک نفر را زنده نگه دارد. او خودش را فقط دوبار می تواند نجات دهد .

تک تیر انداز : او هر شب بیدار میشود ولی فقط یک تیر دارد و در صورت اطمینان شلیک میکند . شات او سه نتیجه در بر دارد .

  1. اگر شهروند را مورد هدف خود قرار دهد ، خودش از بازی خارج میشود .
  2. اگر مافیا را بزند درصورتی که مذاکره یا مافیا ساده شات کند مافیا از بازی خارج میشود
  3. اگر رییس مافیا را بزند کسی خارج نمیشود .

کارآگاه : شهروند آگاه بازی هست که میتواند یک استعلام در شب بگیرد . استعلام شهروندان و رییس مافیا منفی است .

 خبرنگار: قابلیت این شهروند از شب مذاکره به بعد فعال میشود . او میتواند استعلام هرفردی را بگیرد که با او مذاکره شده است یا نه .

 

تیم مافیا

مافیا ساده :  نقش مافیا ساده این است که به رئیس مافیا در شب مشورت درست داده تا بهترین هدف را بزنند و در روز جوری وانمود کنند که شهروندان مافیا هستند تا با رای اکثریت از بازی حذف شوند .

رییس مافیا : نقش هدایت تیمش را دارد و در شب تصمیم میگیرد چه کسی شات مافیا شود . رییس مافیا تنها نقشی در بازیست که در شب هیچ خطری او را تهدید نمی کند زیرا حتی تک تیرانداز نمی تواند او را از بازی بیرون کند و فقط در رای گیری بیرون می رود . استعلام کاراگاه نیز برای او منفی خواهد بود .

مذاکره کننده : نقش مقابل خبر نگار است و درصورت بیرون رفتن حداقل یک یار خود میتواند تنها یکبار به یک شهروند مستعد شرایط پیشنهاد دهد وارد تیم مافیا شود .

 

قوانین بازی و توضیحات :

1 . بی احترامی و هرگونه اطلاق نقش یا گرا به نقشی ممنوع است و درفاز شب اخراج انضباطی در بر خواهد داشت .

2 . قسم خوردن و نام اشخاص مقدسه در بازی ممنوع است .

3 . اگر تک تیرانداز رییس مافیا بزند هیچکس از بازی بیرون نمی رود و اگر مافیا بزند مافیا می رود و در صورت زدن شهروند خودش از بازی می رود.

4 . دکتر شهر جان خودش را دو مرتبه می تواند نجات دهد.

5 . دکتر تا زمانی که تعداد بازکنان از ۸ و بیشتر باشد می تواند دو نفر را نجات دهد.

6 . مذاکره فقط زمانی می تواند اتفاق بیافتد که مذاکره کننده در بازی باشد و مافیا یک نفر را از دست داده باشد.

7 . مذاکره فقط با شهروند ساده می تواند اتفاق بیافتد و یا با زره پوشی که زرهش در روز نیفتاده باشد .

8 . اگر مذاکره موفقیت آمیز باشد فرد مذاکره شونده شب بعد با مافیا چشم باز خواهد کرد.

9 . اگر مذاکره شده باشد خبرنگار یکبار می تواند استعلام آن شخص را از راوی بگیرد.

10 .اگر مافیا بخواهند مذاکره کنند آن شب شلیک نخواهند داشت و راوی اعلام می کند که می خواهد مذاکره اتفاق بیافتد.

11 . تعداد آرا برای دفاع و خروج اگر بالای هشت نفر باشد به ۴ رای و ۷ و ۶  باشد به ۳ رای و ۵  و  نفر ۴ به ۲ رای نیاز هست.در سه نفر اخر بازی نیز دو نفر به عنوان شهروند باید بهم دست بدهند . به این شکل که ابتدا شهر خود را انتخاب میکنند و شهروند مشترک به شهروند ذهنی خود تصمیم می گیرد تا دست بدهد .

12 . اگر افراد داخل دفاع بیش از ۲ نفر باشد خود افراد به هم امکان رای دارند.

13 . اگر فرد داخل دفاع یک نفر باشد می تواند برای خود یک نفر را به عنوان اتهام زننده و یک نفر را دفاع کننده انتخاب کند.

14 . اگر دو نفر در دفاع باشند هر نفر می تواند یک نفر را مشخص کند تا راجع به او حرف بزند.

15 . در فاز شب نیز ترتیب بیدار شدن نقش ها به این صورت است :

  1. مافیا ها

 2 . کاراگاه

3 . تک تیرانداز

4 . پزشک

5 . خبرنگار (اگر مذاکره شده باشد)

توصیحات اولیه : این سناریو جز اولین و ساده ترین و رایج ترین سناریو های مافیاست .

این سناریو و ترکیب بازی متشکل شده از دو گروه مافیا و شهروند (3مافیا و 7 شهروند ). شهروندان در طی بازی بازی باید با توجه به استدلال های موجود همدیگر را بشناسند و مافیاهای بازی را در روز با رای گیری بیرون بندازند . مافیاها نیز ماموریت دارند تا شهروندان را از بازی حذف کنند . مافیاها در شب میتوانند شهروندان را شات کنند و در فاز روز با حیله خود آنها را بیرون کنند .

نقش ها :

تیم شهروند

شهروند ساده : در این سناریو دو شهروند وجود دارد که در طی شب قابلیتی ندارد و فقط در فاز روز می توانند با شناسایی مافیا و شرکت در رای گیری به شهر خود کمک کنند .

زره پوش : شهروندی است که دارای زرهی است که او را حملات و تیر مافیا در شب در امان نگه میدارد و درتنها صورت اعدام زرهش میشکند و از ان پس دیگر از شات شب مافیا مصون نخواهد بود .

پزشک : پزشک بازی بعد از شلیک مافیا در سه شب اول می تواند دو نفر را نجات دهد و در شب های بعدی فقط یک نفر را زنده نگه دارد. او خودش را فقط دوبار می تواند نجات دهد .

تک تیر انداز : او هر شب بیدار میشود ولی فقط یک تیر دارد و در صورت اطمینان شلیک میکند . شات او سه نتیجه در بر دارد .

  1. اگر شهروند را مورد هدف خود قرار دهد ، خودش از بازی خارج میشود .
  2. اگر مافیا را بزند درصورتی که مذاکره یا مافیا ساده شات کند مافیا از بازی خارج میشود
  3. اگر رییس مافیا را بزند کسی خارج نمیشود .

کارآگاه : شهروند آگاه بازی هست که میتواند یک استعلام در شب بگیرد . استعلام شهروندان و رییس مافیا منفی است .

 خبرنگار: قابلیت این شهروند از شب مذاکره به بعد فعال میشود . او میتواند استعلام هرفردی را بگیرد که با او مذاکره شده است یا نه .

 

تیم مافیا

مافیا ساده :  نقش مافیا ساده این است که به رئیس مافیا در شب مشورت درست داده تا بهترین هدف را بزنند و در روز جوری وانمود کنند که شهروندان مافیا هستند تا با رای اکثریت از بازی حذف شوند .

رییس مافیا : نقش هدایت تیمش را دارد و در شب تصمیم میگیرد چه کسی شات مافیا شود . رییس مافیا تنها نقشی در بازیست که در شب هیچ خطری او را تهدید نمی کند زیرا حتی تک تیرانداز نمی تواند او را از بازی بیرون کند و فقط در رای گیری بیرون می رود . استعلام کاراگاه نیز برای او منفی خواهد بود .

مذاکره کننده : نقش مقابل خبر نگار است و درصورت بیرون رفتن حداقل یک یار خود میتواند تنها یکبار به یک شهروند مستعد شرایط پیشنهاد دهد وارد تیم مافیا شود .

 

قوانین بازی و توضیحات :

1 . بی احترامی و هرگونه اطلاق نقش یا گرا به نقشی ممنوع است و درفاز شب اخراج انضباطی در بر خواهد داشت .

2 . قسم خوردن و نام اشخاص مقدسه در بازی ممنوع است .

3 . اگر تک تیرانداز رییس مافیا بزند هیچکس از بازی بیرون نمی رود و اگر مافیا بزند مافیا می رود و در صورت زدن شهروند خودش از بازی می رود.

4 . دکتر شهر جان خودش را دو مرتبه می تواند نجات دهد.

5 . دکتر تا زمانی که تعداد بازکنان از ۸ و بیشتر باشد می تواند دو نفر را نجات دهد.

6 . مذاکره فقط زمانی می تواند اتفاق بیافتد که مذاکره کننده در بازی باشد و مافیا یک نفر را از دست داده باشد.

7 . مذاکره فقط با شهروند ساده می تواند اتفاق بیافتد و یا با زره پوشی که زرهش در روز نیفتاده باشد .

8 . اگر مذاکره موفقیت آمیز باشد فرد مذاکره شونده شب بعد با مافیا چشم باز خواهد کرد.

9 . اگر مذاکره شده باشد خبرنگار یکبار می تواند استعلام آن شخص را از راوی بگیرد.

10 .اگر مافیا بخواهند مذاکره کنند آن شب شلیک نخواهند داشت و راوی اعلام می کند که می خواهد مذاکره اتفاق بیافتد.

11 . تعداد آرا برای دفاع و خروج اگر بالای هشت نفر باشد به ۴ رای و ۷ و ۶  باشد به ۳ رای و ۵  و  نفر ۴ به ۲ رای نیاز هست.در سه نفر اخر بازی نیز دو نفر به عنوان شهروند باید بهم دست بدهند . به این شکل که ابتدا شهر خود را انتخاب میکنند و شهروند مشترک به شهروند ذهنی خود تصمیم می گیرد تا دست بدهد .

12 . اگر افراد داخل دفاع بیش از ۲ نفر باشد خود افراد به هم امکان رای دارند.

13 . اگر فرد داخل دفاع یک نفر باشد می تواند برای خود یک نفر را به عنوان اتهام زننده و یک نفر را دفاع کننده انتخاب کند.

14 . اگر دو نفر در دفاع باشند هر نفر می تواند یک نفر را مشخص کند تا راجع به او حرف بزند.

15 . در فاز شب نیز ترتیب بیدار شدن نقش ها به این صورت است :

  1. مافیا ها

 2 . کاراگاه

3 . تک تیرانداز

4 . پزشک

5 . خبرنگار (اگر مذاکره شده باشد)