بازی آنلاین دهات مافیا

سناریو های دهات مافیا

بازی دهات مافیا سناریو های مختفلی داره که هر کدوم  رو میتونید با نقشا و تعداد بازیکن متفاوت بازی کنید

سناریو های مختلف بازی دهات مافیا

اسان - سخت - سلامت -کامل - کامل بدون مستقل -تصادفی - مدرن - کلاسیک- تیم مستقل -پیشرفته - ارتش مستقل - نبرد مافی مستقل - کامل پلاس

 سناریو اسان یا 9 نفره  اسون ترین سناریو دهات مافیاست  بازیکنانی که تازه با بازی اشنا شدند  فقط مجازند این سناریو رو بازی کنند بع ها با بالا رفتن امتیاز  مجاز  با سناریو های  نامبرده میشوند

ترکیب سناریو اسان (9نفره )

امتیاز برنده :5امتیاز    - حداکثر بازیکن دوستانه :3 نفر - سکه برای استارت بازی ( برای لیگ های بالاتر ) :5 سکه  - روز های فعال : هر روز (برای بازیکنان  تازه وارد)

گروه مافیا :پدرخوانده -نوچه مافیا

گرو شهروند :کاراگاه-بازپرس - اسنایپر - دکتر - ساحره - شهروند ساده

 گروه مستقل : قاتل  سریالی یا جوکر 

 

ترکیب سناریو سخت (12 نفره )

گروه مافیا :پدر خوانده - نوچه مافیا یا نینجا -دکتر لکتر یا مفتش - مذاکره کننده یا شیاد یا هکر یا خفتگیر یا انتحاری یا پاکساز یا معشوقه یا ساقی یا توطئه گر یا گروگان گیر یا یاکوزا

گروه شهروند:اسنایپریا تفنگدار - بازپرس - کاراگاه یا محقق یا فرمانده - دیدبان یا ردگیر یا خبرنگار یا تیزبین -دکتر یا بادیگارد یا قهرمان یا فرشته نجات -پلیس یا کلانتر یا شهردار یا قاضی -ساحره یا زره پوش یا کشیش 

 گروه مستقل: قاتل سریالی یا جوکر یا گرگینه یا آشپز یا گورکن یا آرسونیست یا بمب گذار یا بازمانده یا دودل یا عنکبوت یا زامبی

امتیاز برنده 9امتیاز  - حداکثر بازیکن دوستانه :5 نفر  - سکه برای استارت :5 سکه  - روز های فعال : هر روز  برای لیگ های بالاتر 

 

ترکیب سناریو سلامت(10نفره) 

گروه مافیا :پدرخوانده - مذاکره کننده - مافیا ساده 

گروه شهروند : کاراگاه - دکتر - اسنایپر - زره پوش -خبرنگار -شهروند ساده -شهروند ساده 

 امتیاز برنده :7امتیاز -حداکثر بازیکنان دوستانه :4نفر -سکه برای استارت :5 سکه - روزهای فعال : شنبه 

 

ترکیب سناریو کامل(23نفره) 

 گروه مافیا :پدرخوانده -نوچه مافیا - مفتش - هکر - شیاد - خفتگیر - دکتر لکتر 

گروه شهروند :بازپرس - اسنایپر - کاراگاه - محقق -ردگیر - دیدبان - دکتر - بادیگارد -پلیس - ساحره - زره پوش -کشیش 

گروه مستقل :قاتل سریالی - گروکن - گرگینه - آشپز 

امتیاز برنده :20 امتیاز - حداکثر بازیکن دوستانه :13 نفر -  سکه برای استارت :10 سکه  - روزهای فعال : جمعه 

 

 ترکیب سناریو کامل بدون مستقل(20نفره) 

گروه مافیا : پدرخوانده -نوچه مافیا - مفتش -هکر - معشوقه -خفتگیر -دکتر لکتر - توطئه گر 

گروه شهروند  : بازپرس - اسنایپر - کاراگاه - محقق - ردگیر - دیدبان - دکتر - بادیگارد - پلیس - ساحره - زره پوش -کشیش 

امتیاز برنده :14 امتیاز  - حداکثر بازیکن دوستانه :9نفر - سکه برای استارت :10 سکه  -روزهای فعال :پنجشنبه 

 

ترکیب سناریو تصادفی (15نفره)

گروه مافیا 5نفر - گروه شهروند 8نفر - گروه مستقل 2 نفر   (نقش ها به صورت تصادفی اند ) 

امتیاز برنده :10 امتیاز  -حداکثر بازیکن دوستانه :9 نفر  - سکه برای استارت :5 سکه   روز های فعال 

 

ترکیب سناریو مدرن  (15نفره )

گروه مافیا : پدرخوانده -نوچه مافیا - مفتش -دکتر لکتر -مذاکره کننده یا شیاد یا هکر یا خفتگیر یا انتحاری یا پاکساز یا معشوقه یا ساقی یا توطئه گر

گروه شهروند: بازپرس - اسنایپر یا تفنگدار- کاراگاه یا محقق یا فرمانده -ردگیر یا دیدبان یا خبر نگار یا تیزبین -دکتر یا بادیگارد یا قهرمان  یا فرشته نجات - پلیس - شهردار یا کلانتر یا قاضی  - ساحره یا زره پوش یا کشیش یا کمیسر 

گروه مستقل :دو مستقل به صورت رندوم 

ترکیب شهروند در بازی کلاسیک و مدرن و تیم مستقل  مشابه هم میباشد 

ترکیب مافیا در کلاسیک و مدرن مشابه هم میباشد 

امتیاز برنده :12امتیاز   - حداکثر بازیکن دوستانه :7 نفر  - سکه برای استارت :5 سکه   -روز های فعال : سه شنبه 

 

ترکیب سناریو کلاسیک (13نفره)

گروه مافیا : پدرخوانده - نوچه مافیا -مفتش - دکتر لکتر - مذاکره کننده یا شیاد یا هکر یا خفتگیر یا انتحاری یا پاکساز یا معشوقه یا ساقی یا توطئه گر 

گروه شهروند بازپرس -اسنایپر یا تفنگدار -کاراگاه یا محقق یا فرمانده - ردگیر یا دیدبان یا خبرنگار یا تیز بین - دکتر یا بادیگارد یا قهرمان یا فرشته نجات -پلیس - کلانتر یا قاضی یا شهردار - ساحره یا زره پوش یا کشیش 

ترکیب شهروند  در بازی کلاسیک و مدرن و تیم مستقل مشابه هم میباشد 

ترکیب مافیا در بازی کلاسیک و مدرن مشابه هم میباشد 

امتیاز برنده :7امتیاز  - حداکثر بازیکن دوستانه :6 نفر - سکه برای استارت :5 سکه  - روزهای فعال : چهار شنبه 

 

 ترکیب سناریو تیم مستقل (12نفره)

گروه مستقل :قاتل سریالی - جوکر - بمب گذار - آرسونیست  یا رگگینه - آشپز یا گورکن


گروه شهروند : بازپرس - اسنایپر - کاراگاه یا محقق یا فرمانده -ردگیر یا دیدبان یا خبرنگار - دکتر یا بادیگارد یا قهرمان یا فرشته نجات - پلیس - کلانتر یا قاضی یا شهردار -ساحره یا زره پوش یا کشیش

ترکیب شهروند در بازی کلاسیک  - مدرن و تیم مستقل مشابه هم میباشد 

امتیاز برنده :7امتیاز -حداکثر بازیکن دوستانه :5 نفر  - سکه برای استارت :5 سکه  - روزهای فعال : شنبه 

 

ترکیب سناریو پیشرفته (22نفره)

گروه مافیا :پدرخوانده - نوچه مافیا -مفتش - توطئه گر - دکتر لکتر - هکر یا گروگانگیر - معشوقه یا نینجا -خفتگیر یا ساقی - شیاد یا پاکساز (پاکساز و تیز بین باهم میان )

گروه شهروند : بازپرس - اسنایپر - فرمانده - محقق یا کاراگاه - ردگیر یا تیز بین - دودبان - بادیگارد یا فرشته - دکتر یا قهرمان -پلیس - کلانتر -قاضی یا شهردار - ساحره یا زره پوش - کشیش 

قهرمان با نینجا - فرشته با  معشوقه 

 

ترکیب سناریو ارتش مستقل(19نفره) 

گروه مستقل :قاتل سریالی - گرگینه - گورکن - ارسونیست - جوکر  آشپز یا بمب گذار -دودل یا بازمانده

گروه شهروند : بازپرس - کشیش - پلیس - فرمانده - قهرمان  سارحه یا زره پوش یا کمیسر - کلانرت - محقق یا کاراگه - دکتر یا بدیگارد یا فرشته نجات -قاضی یا شهردار - اسنایپر یا تفنگدار -ردگیر یا دیدبان ( بازی مستقل تیزبین ندارد ) 

امتیاز برنده :14 امتیاز - حداکثر دوستانه  :10 نفر  - سکه برای استارت : 10 سکه  - روزهای فعال : چهارشنبه

 

ترکیب سناریو نبرد مافیا مستقل(16نفره) 

گروه مافیا : پدر خوانده  -نوچه مافیا -دکتر لکتر - مفتش - مذاکره کننده -گروگانگیر - نینجا خفتگیر -انتحاری 

گروه مستقل : قاتل سریالی - گرگینه - اشپز -گورکن - بمبگذار - ارسونیست - جوکر 

امتیاز برنده :14امتیاز  - حداکثر دوستانه: 8 نفر - سکه برای استارت :10 سکه - روز های فعال : دوشنبه

 

سناریو کامل پلاس (25 نفره ) 

گروه مافیا : پدرخوانده - نوچه مافیا - نینجا - مفتش - دکتر لکتر - مذاکره کننده - گروگانگیر - ساقی -  انتحاری - توطئه گر 

گروه مستقل : دودل - جوکر - دزد 

 گروه شهروند : فرمانده - بازپرس - بادیگارد - قهرمان - اسنایپر - کشیش - ساحره - خبر نگار - پلیس - کلانرت - قاضی  -کمیسر 

بادیگارد در صورت دفاع از شهروندان امتیاز کامل میگیرد 

 امکان مذاکره با فرمانده - بازپرس - قهرمان - بادیگارد و خبرنگار وجود ندارد

امتیاز برنده :18 امتیاز - حداکثر دوستانه : 12 نفر  - سکه برای استارت :10 سکه - روزهای فعال  :شنبه از ساعت 0 تا 18 و چهارشنبه از ساعت  18 تا 24