بازی آنلاین دهات مافیا

نقش آرسونیست در بازی مافیا

آرسونیست 🔥

گروه مستقل

این نقش هر شب یک نفر را انتخاب و نفتی میکند و میتواند پس از چند شب و انتخاب افراد، در یک شب همه افراد انتخاب شده در شب های قبل را با کبریت زدن به آتش بکشد و کشته شوند.

آرسونیست میتواند پس از انتخاب یک نفر، در شب بعد آن فرد را با کبریت زدن به آتش بکشد و هم میتواند در طی چند روز بازیکنان را نفتی کند و در یک شب همگی آنها را به آتش بکشد.