بازی آنلاین دهات مافیا

نقش آشپز در بازی مافیا

آشپز 👨🏻‍🍳

گروه مستقل

هر شب یکی را مسموم می کند، هدف، شب بعد به دلیل مسمومیت خواهد مرد.

تنها دکتر می تواند مسمومیت شخصی را درمان کند.