بازی آنلاین دهات مافیا

نقش اسنایپر در بازی مافیا

اسنایپر 🔫

گروه شهروند⚪

عدالت را به دستان خود بگیرید و شب ها مافیا را بکشید.

*درصورت کشتن اشتباه اعضای شهروند، از احساس گناه دست به خودکشی می زنید!