بازی آنلاین دهات مافیا

نقش بادیگارد در بازی مافیا

بادیگارد 💂‍♂

گروه شهروند⚪

هرشب از یکی محافظت میکند، اگر کسی به هدف حمله کرد به او حمله میکنید و جان خود را نیز از دست میدهد(حمله کننده و بادیگارد هردو کشته می‌شوند).

*در طول بازی یکبار میتواند از خود محافظت کند.