بازی آنلاین دهات مافیا

نقش بمب گذار در بازی مافیا

بمب گذار 💣

گروه مستقل

بمب گذار هر شب یک نفر را انتخاب و در خانه آن بمب گذاری میکند. اگر بازیکن انتخاب شده در آن شب کاری انجام دهد، بمب منفجر می شود و شخص انتخاب شده کشته می شود.

در زمان رای گیری اگر بمب گذار اعدام شود، بمب منفجر شده و یک نفر دیگر را نیز میکشد.