بازی آنلاین دهات مافیا

نقش تفنگدار در بازی مافیا

تفنگدار 🪖

گروه شهروند⚪

سه تیر جنگی و بی نهایت تیر مشقی دارد.

هرشب تصمیم میگیرد به یکی از بازیکنان که فکر میکند شهروند است تفنگ بدهد، تفنگدار انتخاب میکند تیر مشقی یا جنگی را به شخص بدهد.

*اگر تیر مشقی بدهد، متوجه می شود که شخص قصد حمله به چه کسی را داشته است.

 

در مافیا شبکه سلامت، تفنگدار هرشب بیدار می شود و می تواند حداکثر دو تفنگ را به افراد داخل بازی دهد.

افراد از نوع تفنگ اطلاع ندارند(مشقی یا جنگی بودن تیر). پس از شلیک تفنگ توسط افراد، گرداننده بازی اعلام می کند تیر مشقی یا جنگی بوده است.

درصورت مشقی بودن تفنگ هیچ اتفاقی نمی افتد. اما درصورتی که تیر جنگی باشد، بازیکن مورد هدف قرار گرفته از بازی خارج و ساید آن توسط گرداننده بازی اعلام می شود.

*تفنگدار نمی تواند به خودش تیر بدهد.

*اگر کسی که تفنگ دریافت کرده است کشته شب باشد، تفنگ به تفنگدار بر می گردد و می تواند در شب های بعد آن را به افراد دیگر بدهد.