بازی آنلاین دهات مافیا

نقش توطئه گر در بازی مافیا

توطئه گر 👲🏻

گروه مافیا🔴

توطئه گر میتونه یک شب تصمیم به توطئه بگیره، روز بعد شهر قادر به رای گیری نخواهد بود...

*توطئه گر فقط یکبار میتونه از قابلیت خودش استفاده کنه.

*برخلاف مذاکره، تیم مافیا همون شب هم میتونه به هدف حمله کنه و هم توطئه بکنه.

 

توطئه گر در بازی مافیا