بازی آنلاین دهات مافیا

نقش تکاور در بازی مافیا

تکاور تیم مافیا

گروه شهروند⚪

تکاور شهروندیست که زمانی مورد حمله تیم مافیا قرار می گیرد، حق تک تیراندازی دارد.

او باید مطمئن باشد شخصی که مورد هدف قرار می دهد عضو تیم مافیا باشد و اگر به اشتباه شهروندی را مورد هدف قرار دهد، تکاور از بازی خارج می شود.

*اگر رئیس مافیا را مورد هدف قرار دهد، هیچ کس از بازی خارج نمی شود.