بازی آنلاین دهات مافیا

نقش تیزبین در بازی مافیا

تیزبین 🧐

گروه شهروند⚪

درصورتی که یکی از اعضای مافیا کشته شود، فقط تیزبین میتواند نقش دقیق او را ببیند.

*پاکساز و شیاد هم نمیتوانند مانع این قابلیت تیزبین شوند.