بازی آنلاین دهات مافیا

نقش جوکر در بازی مافیا

 

جوکر 👺

گروه مستقل

اعدام شوید تا برنده شوید! بعد مرگ انتقام خود را از یکی از کسانی که به شما رای گناهکار دادند بگیرید!

در واقع جوکر باید نقش خود را طوری بازی کند که اعضای شهر بر علیه او اجماع شوند و او را اعدام کنند. با اعدام جوکر یکی از بازیکنانی که به او رای گناه داده باشند کشته می شوند.