بازی آنلاین دهات مافیا

نقش دکتر در بازی مافیا

 

دکتر 💉

گروه شهروند⚪

هرشب جان یکی از اعضای شهر را نجات میدهد.

*دکتر در طول بازی یک شب میتواند خود را سیو کند.