بازی آنلاین دهات مافیا

نقش دیدبان در بازی مافیا

دیدبان 👀

گروه شهروند⚪

هرشب خانه یکی را بپایید تا ببینید چه کسی به آنجا رفته است.