بازی آنلاین دهات مافیا

نقش زره ساز در بازی مافیا

زره ساز 🧑🏻‍🏭

گروه شهروند⚪

می تواند در طول بازی 3 زره بسازد و به هم تیمی های خود بدهد.

*زره ساز میتواند از زره های ساخته شده برای خود نیز، استفاده کند!