بازی آنلاین دهات مافیا

نقش زره پوش در بازی مافیا

زره پوش یا رویین تن 🛡

گروه شهروند⚪

او شهروندیست که در مقابل تیم مافیا آسیب نمی بیند و در روز حتی با رای گیری هم از بازی خارج نمی شود. در واقع زره پوش دوجان دارد و این قابلیت حتی اگر اعدام شود، حفظ می ماند.

در سناریو مذاکره کننده زمانی که زره پوش اعدام شود یا مورد هدف تیم مافیا قرار بگیرد، زره او می افتد و در شب با تیر مافیا می تواند کشته شود. همچنین در این حالت دیگر زره پوش قابل مذاکره با تیم مافیا نیست.