بازی آنلاین دهات مافیا

نقش شهردار در بازی مافیا

کد کوپن
cpF5m6yjO2sH

شهردار 🎩

گروه شهروند⚪

شهردار حق وتو دارد... در مرحله رای گیری اگر احساس کند شهروندی بی گناه اعدام میشود، او را از خطر اعدام نجات میدهد و شخص زنده می ماند.

*فقط یکبار می تواند از این توانایی استفاده کند.