بازی آنلاین دهات مافیا

نقش شهروند ساده در بازی مافیا

شهروند ساده

گروه شهروند⚪

با همکاری دیگر اعضای گروه شهروند، مافیا ها را پیدا می‌کند و با رای دادن به اعدام آنها کمک میکند.

*شهروند ساده قابلیت ویژه ای ندارد.