بازی آنلاین دهات مافیا

نقش عنکبوت در بازی مافیا

عنکبوت 🕷

گروه مستقل

عنکبوت هر شب میتواند دو نفر را به هم ببافد ! اگر یکی از آن اشخاص توسط رای‌گیری اعدام شود ، بافته شده نیز همراه او خارج می شود.

عنکبوت داری یک تار مرگبار است که برای بردن نهایی از آن استفاده میکند.

تار مرگبار مختص زمانی ست که در اواخر بازی عنکبوت و یک نفر از بازیکنان مانده است، عنکبوت می تواند نفر آخر را با این تار مرگبار بکشد و برنده شود.