بازی آنلاین دهات مافیا

نقش فرشته نجات در بازی مافیا

فرشته نجات 🧖🏻‍♀

گروه شهروند⚪

در طول بازی یک نفر از دنیای مرده ها را زنده میکند تا بعنوان شهروند ساده به بازی بازگردد.

*فرشته فقط میتواند اعضای تیم شهروندان را زنده کند.