بازی آنلاین دهات مافیا

نقش فرمانده در بازی مافیا

فرمانده 🧑🏻‍✈️

گروه شهروند⚪

در شب یک نفر که احتمال میدهد شهروند است، انتخاب میکند. اگر حدسش درست باشد این دونفر(فرمانده و شخص) همدیگر را میشناسند و میتوانند باهم چت کنند(بجز بازپرس)

*اگر مافیا را انتخاب کند ارتباطش برقرار نمی شود و باید دوباره انتخاب کند.