بازی آنلاین دهات مافیا

نقش ماشین زمان در بازی مافیا

ماشین زمان 🕰

گروه شهروند⚪

ماشین زمان می تواند اتفاقات بازی را یکروز به عقب برگرداند و همه کشته شدگان روز قبل را زنده کند.

*این قابلیت درصورتی ست که افراد از بازی خارج نشده باشند.