بازی آنلاین دهات مافیا

نقش معتاد در بازی مافیا

معتاد 🚭

گروه مافیا🔴

معتاد هرشب یک نفر را انتخاب میکند، شخص روز بعد در رای گیری با مافیا همراه شده و به هرکسی که مافیا رای بدهد رای خواهد داد.

*شخص انتخاب شده متوجه نمیشود که رای داده است.

*معتاد یک زره دارد که میتواند برای خود بردارد یا به یکی از اعضای تیم بدهد.

*زره قابلیت حفاظت در برابر یک حمله شبانه را دارد.