بازی آنلاین دهات مافیا

نقش معشوقه در بازی مافیا

معشوقه 🧕🏻

گروه مافیا🔴

بخاطر علاقه زیاد پدر خوانده به معشوقه، اگر معشوقه از بازی خارج بشه مافیا میتونه به دلیل خشم و ناراحتی همون شب دو نفر را بکشه

*اگر پدر خوانده زودتر خارج بشه جانشین پدر میشه