بازی آنلاین دهات مافیا

نقش ناتو در بازی مافیا

کد کوپن
cpqx3mb8Nszc

ناتو در سناریو بازپرس و تکاور شبکه سلامت

گروه مافیا🔴

ناتو در طول بازی یکبار می تواند از قابلیت ناتویی خود استفاده کند و سعی کند نقش یک شهروند نقش دار را به درستی حدس بزند.

در صورت حدس درست ناتو، شهروند از بازی خارج می شود و درصورت اشتباه بودن حدس ناتو، هیچ اتفاقی نمی افتد.

*در صورتی که تیم مافیا تصمیم به استفاده از قابلیت ناتویی کند، دیگر حق استفاده از تیرش را در آن شب ندارد.

*این نقش در سناریو تکاور و بازپرس بازی مافیا شبکه سلامت وجود دارد.