بازی آنلاین دهات مافیا

نقش نوچه در بازی مافیا

نوچه مافیا 🕶

گروه مافیا🔴

هرشب به یکی از افراد حمله میکنه(مستقل یا شهروند)

اگر پدر خوانده هدفی رو تعیین کنه نوچه بهش حمله میکنه...

*تا زمانی که نوچه زنده هست به جای پدرخوانده، به هدف حمله میکنه بنابراین برای دیدبان و ردگیر، رد نوچه میفته