بازی آنلاین دهات مافیا

نقش نینجا در بازی مافیا

نینجا 🥷🏻

گروه مافیا🔴

از نینجا برای قتل های دشوار استفاده می شود.

یک شب در طول بازی یک نفر را مورد هدف قرار میدهد و شخص مورد نظر کشته می شود(حتی اگر دکتر شخص را سیو کند و یا نقش بازیکن زره پوش باشد)

*شات نینجا با وجود جادوی رویین تن هم اثر میکند و شخص کشته می شود.

*رد نینجا برای دیدبان و ردگیر مشخص نمی شود.

*از شات نینجا برای نقش های مهمی مثل کاراگاه و بازپرس استفاده کنید.

 

نقش نینجا در بازی مافیا