بازی آنلاین دهات مافیا

نقش وکیل در بازی مافیا

 

وکیل 👨‍⚖️

گروه سایه⚫

اعضای گروه سایه می توانند به هر سه گروه مافیا مستقل و شهروند رخنه کنند.

*اگر یک نقش سایه به گروه شهروند وارد شود، یکی از نقش های غیر مهم را کنار زده و خودش را بین شهروندان جا می کند.

 

شما وکیل هستید اگر وکالت کسی را بگیرید روز بعد به دادگاه نمی رود.

وکیل اگر عضو گروه مافیا باشد استعلام او مشکوک است.

وکیل اگر در تیم شهروندان باشد می تواند جادوی اعلام نقش بزند.