بازی آنلاین دهات مافیا

نقش پلیس در بازی مافیا

پلیس 👮🏻‍♂

گروه شهروند⚪

اگر در شب هوشیار بماند به هرکسی که به آن نزدیک شود شلیک میکند.

*پلیس دو شب میتواند هوشیار بماند.

 

نقش پلیس در بازی مافیا