بازی آنلاین دهات مافیا

نقش کارآموز در بازی مافیا

کارآموز 🧑🏻‍🎓

گروه مافیا🔴

در بازی هنگامی که تعدادی از اعضای مافیا کشته شدن یا اعدام شدن ، کاراموز میتونه به نقش یکی از انها تبدیل بشود.

*کارآموز میتواند انتخاب کند به نقش کدام یک از اعضای کشته شده مافیا تبدیل شود.

*کارآموز میتواند در نقش خود بماند.