بازی آنلاین دهات مافیا

نقش کشیش در بازی مافیا

کشیش 🧔

گروه شهروند⚪

کشیش می تواند یک شب جلوی هرگونه جرم و جنایتی را در شهر بگیرد.

کشیش دعا میکند و درهمان شب هیچ کس قادر به استفاده از توانایی اش نیست.

*کشیش فقط میتواند یک شب دعا کند