بازی آنلاین دهات مافیا

نقش کمیسر در بازی مافیا

کمیسر 🗳

گروه شهروند⚪

کمیسر می تواند در یک روز دوبار رای گیری برگزار کند.

این قابلیت به شهر کمک می کند حتی اگر رای گیری اشتباه پیش رفت آن‌را جبران کند.