بازی آنلاین دهات مافیا

نقش گورکن در بازی مافیا

گورکن⚰️

گروه مستقل 

در شب هایی که ماه کامل است، گور یک نفر را میکند و در فردای آن روز شخص خواهد مرد.

هیچ چیزی نمی تواند مانع این قابلیت گورکن شود.

با جادوی رویین تن میتوانید مانع از این قابلیت گورکن بشوید.