بازی آنلاین دهات مافیا

نقش یاکوزا در بازی مافیا

یاکوزا 🎴

گروه مافیا🔴

زمانی که یاکوزا احساس کند نقشش برای شهروندان نمایان شده است، در شب می‌تواند یکی را انتخاب کند و آن شخص روز بعد عضو تیم مافیا خواهد شد و خود یاکوزا می میرد.

*یاکوزا در شب اول قادر به استفاده از این توانایی نخواهد بود.