بازی آنلاین دهات مافیا

گروگانگیر در بازی مافیا

گروگانگیر 🪓

گروه مافیا🔴

گروگانگیر در شب میتواند یک نفر را انتخاب کند و درصورت موفقیت، فرد مورد نظر قادر به انجام هیچ کاری نخواهد بود و از تمام اتفاقات شهر بی خبر خواهد بود.

*احتمال موفقیت گروگانگیر 50درصد است.