بازی آنلاین دهات مافیا

نقش انتحاری در بازی مافیا

انتحاری 🧨

گروه مافیا🔴

هر شب یک نفر رو انتخاب میکنه و در صورتی فردا با رای گیری از بازی خارج بشه بمب منفجر میشه و انتحاری و شخص انتخاب شده کشته میشن.