بازی آنلاین دهات مافیا

نقش تک تیر انداز در بازی مافیا

تک تیر انداز

گروه شهروند⚪

این نقش در سناریو مذاکره کننده مافیا شبکه سلامت بازی می شود.

تک تیر انداز هرشب بیدار می شود اما فقط دوبار می تواند از تیر خود استفاده کند.

او باید مطمئن باشد هدفی که قرار است به او حمله کند، عضو تیم مافیا باشد. درصورت به هدف گرفتن اشتباه شهروند، تک تیر انداز از بازی خارج می شود.

*در صورتی که هدف مورد حمله رئیس تیم مافیا باشد هیچ کس از بازی خارج نمی شود.

نقش آن مشابه نقش اسنایپر در دهات مافیاست.