بازی آنلاین دهات مافیا

نقش خائن در بازی مافیا

 

خائن 😈

گروه شهروند⚪

از اعضای شهروندان است ولی در جریان بازی به نفع مافیا عمل می‌کند.

شهروند خائن باید در فاز روز، اعضاء مافیا را شناسایی کند و به آن‌ها در برد کمک کند!