بازی آنلاین دهات مافیا

نقش خبرنگار در بازی مافیا

خبرنگار  📸

گروه شهروند⚪

او می تواند استعلام افراد را بگیرد. اگر مافیا مذاکره کرده باشد، در استعلام خبرنگار از شخصی که با او مذاکره شده مشخص میشود.

*اگر مذاکره کننده در بازی نباشد و یا تا زمان قبل از مذاکره، خبرنگار نقش ردگیر را خواهد داشت.

 

در سناریو مذاکره  کننده شبکه سلامت این نقش وجود دارد. بعد از تعیین مذاکره می تواند هرشب استعلام افراد را بگیرد و اگر فردی که با مذاکره شده را بگیرد راوی تایید می کند.