بازی آنلاین دهات مافیا

نقش خفتگیر در بازی مافیا

خفتگیر 🚷

گروه مافیا🔴

هر شب یکی از اعضای دهات رو خفت میکنه و از ایفای نقشش جلوگیری میکنه.

*دکتر بادیگارد و پلیس قابل خفت کردن نیستن

*نمی تواند یک هدف را در دو شب متوالی خفت کند...