بازی آنلاین دهات مافیا

نقش دو دل در بازی مافیا

دو دل 💔

گروه مستقل

دو دل تا پایان شب دوم مستقل است و شب دوم تصمیم میگیرد مافیا ، مستقل یا شهروند باشد.

دو دل در هنگام اعدام میتواند از جادوی اعلام نقش استفاده کند.

استعلام کارآگاه برای دو دل مشکوک است.