بازی آنلاین دهات مافیا

نقش ساحره در بازی مافیا

ساحره 🧙‍♀

گروه شهروند⚪

ساحره ارتباط دهنده دنیای مردگان و زندگان بازی است.

میتواند با مرده ها حرف بزند و از عالم غیب برای شهر خبر بیاورد.