بازی آنلاین دهات مافیا

نقش غول در بازی مافیا

غول 🧌

گروه سایه⚫

اعضای گروه سایه می توانند به هر سه گروه مافیا مستقل و شهروند رخنه کنند.

*اگر یک نقش سایه به گروه شهروند وارد شود، یکی از نقش های غیر مهم را کنار زده و خودش را بین شهروندان جا می کند.

 

غول از همه حمله ها در امان است، تنها نقطه ضعف او مسموم شدن و اعدام است.

اگر عضو گروه مافیا باشد استعلام آن مشکوک است.