بازی آنلاین دهات مافیا

نقش قاتل سریالی در بازی مافیا

قاتل سریالی 🔪

گروه مستقل

هر شب یکی را به قتل برسانید تا شاهد نابودی شهر و مافیا باشید!

استعلام قاتل سریالی مشکوک است.