بازی آنلاین دهات مافیا

نقش قاضی در بازی مافیا

قاضی 🧑🏻‍⚖

گروه شهروند⚪

در طول بازی دوبار میتواند نتیجه رای گیری را قضاوت کند، رای قاضی سرنوشت متهم را مشخص خواهد کرد.