بازی آنلاین دهات مافیا

نقش قهرمان در بازی مافیا

قهرمان 🦸🏻

گروه شهروند⚪

هر دوشب یکبار یک نفر را انتخاب میکند تا او را در برابر تمامی اتفاقات به مدت یک شب زنده نگه دارد.