بازی آنلاین دهات مافیا

نقش محقق در بازی مافیا

محقق 🔍

گروه شهروند⚪

هرشب درباره یک نفر تحقیق میکند و نقش او را حدس میزند.

*نقش شخص بصورت دو گزینه نمایان میشود که محقق می‌تواند با پرسیدن تعداد نقطه های نقش از شخص، از نقش اصلی بازیکن مطمئن شود.

اما سبک بازی محقق در مافیا شبکه سلامت متفاوت است.

این نقش که در سناریو بازپرس دیده می شود قابلیت اتصال دارد و می تواند به اصطلاح افراد را به هم ببافد.

او هر شب بیدار می شود و یک حق انتخاب دارد و می تواند یک نفر را به خودش متصل کند. و اگر محقق از بازی طی روند رای گیری یا شات مافیا خارج شود، فرد متصل با آن هم از بازی خارج می شود.
محقق اگر از تیم شهروند و یا رئیس مافیا را انتخاب کند اتفاقی برای آنها نمی افتد و با خارج شدن محقق از بازی، آنها در بازی می مانند.

نقش محقق در بازی مافیا