بازی آنلاین دهات مافیا

نقش پدرخوانده در بازی مافیا

پدر خوانده 🚬

گروه مافیا🔴

رئیس تیم مافیا و تصمیم گیرنده شات نهایی هر شب تیم مافیا.

هر شب کسی رو انتخاب میکنید تا نوچه شما به هدف حمله کند. اگر نوچه از بازی حذف بشود پدرخوانده به هدف حمله میکند.

*استعلام کاراگاه برای پدرخوانده بار اول منفی است...

*در سناریو های مافیا شبکه سلامت استعلام کارآگاه برای پدرخوانده، همیشه منفی است.

 

نقش پدرخوانده دهات مافیا