بازی آنلاین دهات مافیا

نقش پزشک در بازی مافیا

پزشک

گروه شهروند⚪

پزشک بازی بعد از تیم مافیا بیدار می شود. او باید هدف حمله تیم مافیا را تشخیص دهد و هدف را نجات دهد، به این کار پزشک سیو کردن می گویند.

پزشک می تواند هر شب یک الی دو نفر را سیو کند.

*پزشک می تواند در طول بازی دوبار خودش را سیو کند.

*نقش مشابه آن در دهات مافیا نقش دکتر است.