بازی آنلاین دهات مافیا

نقش کارآگاه در بازی مافیا

کارآگاه 🕵

گروه شهروند⚪

کارآگاه بازی کنترل تیم شهروندان را به دست میگیرد. کارآگاه هرشب میتواند مشکوکیت یکی از بازیکنان را بررسی کند.

*استعلام پدرخوانده بار اول منفیه.